scc

simple c99 compiler
git clone git://git.simple-cc.org/scc
Log | Files | Refs | Submodules | README | LICENSE

0022-list.sh (964B)


   1 #!/bin/sh
   2 
   3 set -e
   4 
   5 tmp1=`mktemp`
   6 tmp2=`mktemp`
   7 
   8 trap "rm -f file.a $tmp1 $tmp2; exit" 0 2 3
   9 
   10 ############################################################################
   11 #list 1st member
   12 
   13 cp master.a file.a
   14 
   15 scc-ar -t file.a file1 > $tmp1
   16 
   17 cat <<! > $tmp2
   18 file1
   19 !
   20 
   21 cmp $tmp1 $tmp2
   22 
   23 ############################################################################
   24 #print 3rd member
   25 
   26 scc-ar -t file.a file3 > $tmp1
   27 
   28 cat <<! > $tmp2
   29 file3
   30 !
   31 
   32 cmp $tmp1 $tmp2
   33 
   34 ############################################################################
   35 #print 2nd member with verbose
   36 
   37 scc-ar -tv file.a file2 >$tmp1
   38 
   39 cat <<! > $tmp2
   40 rw-r--r-- `id -u`/`id -g`	Tue Jan 1 00:00:00 1980 file2
   41 !
   42 
   43 cmp $tmp1 $tmp2
   44 
   45 ############################################################################
   46 #print all members
   47 
   48 scc-ar -t file.a file1 file2 file3 >$tmp1
   49 
   50 cat <<! > $tmp2
   51 file1
   52 file2
   53 file3
   54 !
   55 
   56 cmp $tmp1 $tmp2
   57 
   58 #and now with no members in command line
   59 
   60 scc-ar -t file.a > $tmp1
   61 
   62 cmp $tmp1 $tmp2